Tasty Plaice

40 Stratford Road, Honeybourne, Evesham

01386 830164